Studia Podyplomowe

Akademia Mediacji Rodzinnych

Kompleksowo łączy istotne aspekty wiedzy prawnej, psychologicznej oraz warsztat pracy mediatora rodzinnego.

Zapisz sięDowiedz się więcej
Mediacje Rodzinne - Prezes Sądu

Dla profesjonalistów i osób zainteresowanych
pracą z rodziną w kryzysie.

Akademia Mediacji Rodzinnych to interdyscyplinarny kierunek dla osób zainteresowanych oraz zawodowo zajmujących się obszarem rodzinnym, które dążą do podniesienia lub uzupełnienia kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Łączy istotne elementy prawne, psychologiczne i mediacyjne, wzbogacając je o praktyczny warsztat i techniki pracy mediatora rodzinnego.

Prawnik, mediator i psycholog odpowiadają za różne aspekty pomocy rodzinie w sytuacji kryzysu, a ich umiejętności powinny się uzupełniać. Wiedza i dobre wykorzystanie tych kompetencji w pracy z osobami dotkniętymi rozwodem pozwala na zapewnienie im właściwego wsparcia.

– dr Aleksandra Brodecka
Korzyści Poznaj program
O studiach

Praktyczne studia podyplomowe
z mediacji rodzinnych pod patronatem
Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku
oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Uczestnicy

Akademia Mediacji Rodzinnych jest kierowana przede wszystkim do: - profesjonalnych pełnomocników - sędziów - kuratorów - mediatorów- psychologów - pedagogów - pracowników pomocy społecznej - oraz innych osób, które chcą wykonywać zawód mediatora rodzinnego

Cel

Celem studiów jest zdobycie nowej wiedzy przydatnej przy prowadzeniu mediacji i postępowań sądowych w obszarze rodzinnym. Program studiów umożliwi zdobycie wszechstronnych umiejętności oraz pozwoli na praktyczne doskonalenie warsztatu pracy - ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania dokumentacji mediacyjnej, umiejętności rozwiązywania sporów oraz efektywnej współpracy między mediatorem a sądem i pełnomocnikami.

Założenia programu

Program studiów podzielony jest na 3 panele: prawny, mediacyjny oraz psychologiczny. Plan zajęć kładzie nacisk na elementy praktyczne, realizowane w formie warsztatów i symulacji.

Korzyści z Akademii Mediacji Rodzinnych

Słuchacze zdobywają profesjonalny warsztat pracy pozwalający kompleksowo rozwiązywać konflikty w rodzinie oraz wspierać osoby w sytuacji kryzysu okołorozwodowego.

Zwiększenie znajomości przepisów prawnych dotyczących postępowań w sprawach rodzinnych oraz prawidłowego konstruowania ugód na cele sądowe;

Poznanie przepisów prawa międzynarodowego dotyczących spraw rodzinnych z elementem zagranicznym;

Wzbogacenie warsztatu pracy mediatorów poprzez naukę i rozwijanie umiejętności stosowania technik mediacyjnych w różnych modelach mediacji;

Rozwój kompetencji komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem;

Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania rodziny w sytuacji rozwodu z perspektywy psychologicznej;

Zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy o psychologii rozwojowej dziecka w celu prawidłowego przygotowania rodziny do rozwodu;

Ukończenie studiów podyplomowych z mediacji rodzinnych daje możliwość ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych.
Program studiów Akademii Mediacji Rodzinnych

Program studiów podzielony jest na 3 panele:

Materialno-prawne aspekty relacji pomiędzy małżonkami

 • prawa i obowiązki małżeńskie
 • małżeńskie ustroje majątkowe
 • ustanie małżeństwa i separacja
 • obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny
 • alimenty na byłego małżonka
 • podział majątku i rozliczenia między byłymi małżonkami

Materialno-prawne aspekty relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi

 • władza rodzicielska –zakres i obowiązki z niej wynikające
 • opieka nad małoletnimi – ustalenie miejsca pobytu oraz kontaktów z drugim rodzicem
 • sposoby finansowania małoletnich - obowiązek alimentacyjny

Przebieg postępowania sądowego

 • właściwość sądów
 • koszty procesu
 • ugody zawierane przed sądem
 • przebieg postępowań rodzinnych
 • wywiady środowiskowe

Praca z pismami procesowymi – umiejętność konstruowania i rozumienia pism procesowych

 • warsztaty

Aspekt zagraniczny w sprawach rodzinnych

 • jurysdykcja
 • rozwody transgraniczne
 • uprowadzenia rodzicielskie

Wybrane zagadnienia prawa karnego

 • przestępstwa na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej

Podstawy mediacji

 • mediacje wśród ADR
 • zasady mediacji
 • kierunki mediacji (mediacje w kierunku pojednania)
 • przeciwwskazania do mediacji
 • etyka pracy mediatora
 • alternatywy dla mediacji
 • podstawy prawne mediacji

Warsztat pracy mediatora

 • modele mediacji (m. facylitatywna, ewaluatywna, humanistyczna, ekspercka, porozumienia bez przemocy, transformatywna, narratywna, oparta na interesach stron)
 • techniki pracy mediatora
 • dziecko w mediacji
 • diabelskie koło konfliktu

Współpraca mediatora z pełnomocnikami oraz sądem

 • relacja mediatora z sądem
 • porozumienia wychowawcze
 • rola pełnomocnika w mediacji
 • mediacje na skierowanie sądu a mediacje umowne

Dokumentacja z mediacji

 • porozumienie wychowawcze
 • ugody na cele sądowe
 • ugody na cele notarialne
 • modele opieki

Konflikt/kryzys w rodzinie

 • dynamika i eskalacja konfliktu rodzinnego
 • sytuacje trudne i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka
 • strategie rozwiązywania konfliktów rodzinnych
 • praktyczny trening rozwiązywania konfliktów w rodzinie

Rodzina w rozwodzie

 • rozwód jako proces
 • dziecko w sytuacji rozpadu rodziny
 • przygotowanie dziecka do rozstania rodziców z uwzględnieniem etapów jego rozwoju
 • przemoc i agresja w rodzinie (przemoc religijna)
 • alienacja rodzicielska
 • kompetencje rodzicielskie

Psychologiczne kompetencje mediatora

 • sztuka komunikacji interpersonalnej
 • wizerunek i autoprezentacja mediatora
 • emocje i stres w czasie mediacji/ w pracy mediatora
 • rozwijanie kompetencji osobistych mediatora
 • superwizja

Osoby, które ukończyły studia prawnicze lub psychologiczne i pracują w zawodzie mogą być zwolnione z obowiązku uczestniczenia w zajęciach w ramach Panelu odpowiadającemu ich wykształceniu.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowi zespół doświadczonych ekspertów. Prowadzący z doświadczeniem sędziów, mediatorów rodzinnych, profesjonalnych pełnomocników i psychologów rodziny poprowadzą zajęcia w oparciu o swoje długoletnią praktykę zawodową.

Mediacje Rodzinne - adw. dr Aleksandra Brodecka

adw. dr Aleksandra Brodecka
Adwokat, doktor prawa. Wieloletni wykładowca akademicki UG. Stały mediator przy SO w Gdańsku. Założycielka Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni – pierwszego w Polsce prywatnego ośrodka specjalistycznego wsparcia dla osób w sytuacji rozwodu, łączącego kompetencje prawne, mediacyjne i psychologiczne.

Mediacje Rodzinne - SSO Ewa Ważny

SSO Ewa Ważny
Sędzia SO w Gdańsku, II Wydział Cywilny-Rodzinny, sekcja ds. Rodzinnych Odwoławczych.Wiceprezes Stow. Sędziów Rodzinnych w Polsce. Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich oraz Koordynator ds.mediacji w SO w Gdańsku. Od lat orzeka w sprawach rodzinnych i nieletnich, a także prowadzi szkolenia o pokrewnej tematyce.

Mediacje Rodzinne - SSO Marcin Kokoszczyński

SSO Marcin Kokoszczyński
Sędzia SO w Gdańsku, XIV Wydział Karny. Współautor licznych publikacji naukowych m.in. książki „System informacji prawnej w pracy sędziego” (wyd. Wolters Kluwer Polska). Od wielu lat orzeka w sprawach karnych, w tym dotyczących przestępstw na szkodę osób najbliższych wspólnie zamieszkujących.

Mediacje Rodzinne - Wojciech Bądz

SSO Wojciech Bądz
Sędzia SO w Gdańsku, II Wydział Cywilny Rodzinny, Sekcja ds. Rodzinnych Odwoławczych. Od początku pełnienia służby sędziowskiej orzeka w sprawach rodzinnych. Członek Stow. Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Stow. Sędziów Rodzinnych.  Autor prelekcji dla specjalistów w dziedzinie prawa rodzinnego.

Mediacje Rodzinne - SSO dr Sylwia Jastrzemska

SSO dr Sylwia Jastrzemska
Sędzia SO we Wrocławiu, XIII Wydział Cywilny Rodzinny, rzecznik prasowy SO we Wrocławiu, doktor prawa. Od wielu lat orzeka w sprawach rodzinnych. Współautorka komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego (wyd. C.H. Beck) oraz zbioru orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (wyd. KSSiP).

Mediacje Rodzinne - SSO Magdalena Chrzanowska

SSO Magdalena Chrzanowska
Sędzia SO w Gdańsku, X Wydział Wizytacyjny oraz XVI Cywilny-Odwoławczy. Wizytator ds. cywilnych.Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym spraw o podział majątku wspólnego oraz rozliczeń majątkowych małżeńskich. Prowadzi seminaria dla specjalistów nauk prawnych.

Mediacje Rodzinne - adw. Magdalena Augustyniak

adw. Magdalena Augustyniak
Związana z pomorską palestrą od 2006 roku. Specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, w szczególności obejmujących sprawy rozwodowe, związane z władzą rodzicielską nad dziećmi, alimentami i kontaktami z dziećmi, a także w sprawach majątkowych rodzinnych, w zakresie podziałów majątków.

Mediacje Rodzinne - Katarzyna Stryjek

Katarzyna Stryjek
Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddz. Trójmiasto. Doświadczony pedagog i wykładowca akademicki. Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Członek – założyciel Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce, współtwórca Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Konsultant ds.alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Prowadzi liczne szkolenia oraz wykłady w zakresie mediacji jako sposobu zarządzania oraz rozwiązywania sporów.

Mediacje Rodzinne - Agnieszka Wieliczko

Agnieszka Wieliczko
Psycholog z listy biegłych SO w Gdańsku. Mediator w sprawach rodzinnych. W latach 2006-2017 pracownik RODK/OZSS. Specjalistka w diagnostyce relacji wewnątrz rodzinnych i konfliktów około rozwodowych. Aktywnie opiniuje w sprawach rodzinnych w Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni oraz na zlecenia sądu.

Mediacje Rodzinne - Janusz Kaźmierczak

Janusz Kaźmierczak
Filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna, aktywny wykładowca akademicki. Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Były członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik”. Od 2009 roku prowadzi w Toruniu własną działalność jako mediator, również pod szyldem Fundacji Pracownia Dialogu. Prowadzi głównie mediacje w sprawach rodzinnych oraz karnych,także między członkami rodziny.

Mediacje Rodzinne - dr Aleksandra Lewandowska-Walter

dr Aleksandra Lewandowska-Walter
Adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii UG. Współautorka książki „Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci” i publikacji dot. psychologii rodziny. W latach 2007-2017 ramach RODK/OZSS opiniowała jako biegły sądowy. Prowadzi konsultacje dla par i rodzin.

Zachęcamy do rekrutacji!
Akademia Mediacji Rodzinnych

 • Praktyczne studia podyplomowe z mediacji rodzinnych pod patronatem Sądu Okręgowego w Gdańsku i SSRP.
 • Kompleksowo łączą istotne aspekty wiedzy prawnej, psychologicznej oraz warsztat pracy mediatora rodzinnego.
 • Dla profesjonalistów i osób zainteresowanych pracą z rodziną w kryzysie.
 • Prowadzone przez uznanych praktyków
  i ekspertów w obszarze mediacji rodzinnych.

Koszt studiów: 2200 PLN / semestr

 • Formularz:  
  Formularz on-line
  Tel.: 58 660 74 28
  podyplomowe@wsaib.pl
 • Wpisowe – 200 zł
  dane do przelewu: Bank Pocztowy S.A. o. Gdańsk 71 1320 1120 2451 1344 2000 0001 w tytule podaj nazwę kierunku: „Mediacje Rodzinne”
 • Wymagane dokumenty:
  - kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich,oryginał do wglądu)
  - kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)
 • Warunki przyjęcia
  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).
 • Rezerwacja miejsca
  O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracjana studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.
 • Planowane rozpoczęcie studium
  Pierwszy zjazd: 9-10 marca 2019.
  Program studiów podzielony jest na 2 semestry.
 • Zasady uruchomienia kierunku
  Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydatdecyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.
Zapisz się
Partner merytoryczny:
Centrum Porozumień Prawnych

Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni – prywatny ośrodek specjalistycznego wsparcia dla osób w sytuacji rozwodu, kompleksowo łączący kompetencje prawne, mediacyjne i psychologiczne. W ramach swoich struktur prowadzi „Klinikę Rozwodową” oraz Prywatny Zespół Specjalistów Sądowych „Audi et Vide”.

Patronat:
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w PolscePrezes Sądu Okręgowego w Gdańsku